دادگاه آنلاین شکایت آمنه ذبیح پور از سپیده قلیان امروز برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8497898/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF