داده‌های مربوط به 17K Medicare-Certified Home Health، آژانس‌های آسایشگاه اکنون در دسترس است


ریچل یک شریک در دفتر نیویورک است که در آن بر امور نظارتی مراقبت های بهداشتی، معاملاتی و دادخواهی با تمرکز بر ارائه دهندگان پس از حاد تمرکز می کند.

راشل پس از کار به ،وان یک همکار و شریک در آرنت فا، شیف، به ،وان مشاور به یک شرکت مراقبت در منزل که در 11 ایالت فعالیت داشت، رفت. ریچل در سال 2017 دوباره به آرنت فا، شیف ​​پیوست و همچنان به نمایندگی از مشتریان مختلف مراقبت های بهداشتی با تمرکز بر نمایندگی ارائه دهندگان مراقبت های پس از حاد ادامه می دهد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/owner،p-data-more-11000-medicare-certified-،me-health-agencies-and-6000-medicare