دادستان کل کشور به جمهوری آذربایجان سفر کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8546534/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF