دادخواهی علیه دولت متخاصم آمریکا و ۳۶ نفر از فرماندهان آن

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8551396/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DB%B3%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86