خودرو‌های رسوب شده از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8697170/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF