خروج واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور بعد از ۶ سال از ورشکستگی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8726679/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C