خبرنگاران و وکلا در استیفای حقوق مردم همسنگر هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8519315/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF