خانم توهین‌کننده به مقدسات در فضای مجازی بازداشت شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8579205/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF