حکم پرونده موسوم به کامیون‌داران تایید شد/ حبس و جزای نقدی برای متهمان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8545960/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86