حکم محمود مهرابی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است/ مهرابی ۵۲ شاکی خصوصی دارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8728316/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF