حکم متهمان پرونده تقلب و افشای سوالات کنکور در پیرانشهر صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8520723/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF