حکم قطعی وزیر سابق صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8743856/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF