حل مشکل کمبود بلیط نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8560919/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C