حفظ داده‌های مردم در مقابله با تهدیدات جنگ سایبری ضروری است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8658414/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA