حفاظت قوه قضاییه اجازه بکارگیری مدیران سفارش‌پذیر را در دستگاه قضا نخواهد داد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581952/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF