حضور پزشک قانونی در صحنه جرم به تعیین سریع‌تر علت فوت کمک می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8565598/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF