حضور معاون دادستان تهران و بازپرس ویژه در بیمارستان گاندی/ تشکیل پرونده قضایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8653712/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C