حسین فریدون با تشخیص پزشکی قانونی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8510367/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA