حذف اسناد کاغذی در فرآیند ورود ساده، مشکلاتی را برای اتباع خارجی ایجاد می کندحذف اسناد کاغذی در فرآیند ورود ساده، مشکلاتی را برای اتباع خارجی ایجاد می کند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/elimination-paper-do،entation-streamlined-entry-process-raises-issues-foreign