حدنگاری و صدور اسناد ۸۸ درصد عرصه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ انجام شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8694924/%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF