حجت الاسلام نیری هیچ سفری به کشور آلمان نداشته است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503086/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA