جوابیه‌ اداره کل زندان‌های استان تهران در پی فوت یک زندانی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8555363/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C