جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8708220/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF