جمهوری اسلامی ایران هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب را به رسمیت نمی‌شناسد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8690681/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF