جمع آوری سگ‌های ولگرد از سطح شهرستان شهریار

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8519633/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1