جلب سیار چیست و چه شرایطی دارد؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8505906/%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF