جشن پیروزی انقلاب را با حداکثر ظرفیت مردمی برگزار کنیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8655709/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85