جزئیات پرونده شهادت روح‌الله عجمیان/ صدور احکام سنگین برای عوامل شهادت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8587301/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA