جزئیات عفو مقام معظم رهبری به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد رجبیه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8663887/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%87