جزئیات شکایت ۲ نماینده از یک پایگاه خبری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8656262/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C