جزئیات دستورالعمل جدید سقط جنین/ صدور بیش از ۸۸۰۰ مجوز سقط در سال ۱۴۰۱

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8501713/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1