جریمه ۳۵۲ میلیارد ریالی یک مشاور املاک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8602607/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B3%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9