جریمه ۱۰۲ میلیاردی یک شرکت هواپیمایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8650839/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C