جامعه را نمی‌شود از فناوری منفک کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8651929/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF