ثبت‌نام ۱۱۳ هزار نفر در آزمون وکالت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8664731/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA