تکذیب محتوای متن جعلی متنسب به سازمان پزشکی قانونی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8549012/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C