تکذیب ادعای همسر تاجزاده درخصوص وضعیت نامناسب زندان اوین

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8495216/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86