توقیف اموال محکومان، آنلاین می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8548379/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF