توقف ساخت هتل ۳۰ طبقه روی گسل‌های ولنجک با ورود سازمان بازرسی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8749697/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C