توطئه‌های طراحی‌شده علیه ایران با شکست مواجه شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8486259/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF