توضیح قوه قضاییه درباره فوت «سارا تبریزی»

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8700761/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C