توضیح دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه در خصوص خبر تشکیل پرونده برای حسن روحانی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8522028/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C