توضیحات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8492307/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C