توضیحاتی درباره ادعا‌های اخیر یکتا ناصر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8695098/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1