توصیه رئیس دیوان عالی کشور برای انتخابات پیش رو

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8744955/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88