توصیه به قضات جدیدالاستخدام/ دعوت به هر مجلسی را نپذیرید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8665759/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF