تمدید مهلت ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8540765/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87