تمام فرایند‌های سنتی سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ حذف می‌شوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8685068/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF