تماس‌هایم کنترل می شود به طور هفتگی بازرسی بدنی می‌شوم + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8527928/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85