تلاش ما این است که دستمزد زندانیان شاغل به حقوق وزارت کار برسد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8674184/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF